ปี 2550

- เรื่องเสร็จที่  13/2550 เรื่อง การจัดการศึกษาของ University of South Australia ในประเทศไทย

- เรื่องเสร็จที่  30/2550 เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษียณอายุราชการ

- เรื่องเสร็จที่  33/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งของข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ

- เรื่องเสร็จที่  87/2550 เรื่อง การถอนฟ้องคดีที่มีการออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว

- เรื่องเสร็จที่  89/2550 เรื่อง การรับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนครพนม

- เรื่องเสร็จที่ 111/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

-เรื่องเสร็จที่ 112/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เรื่องเสร็จที่ 137/2550 เรื่อง องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยนครพนมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนคพนม พ.ศ. 2548

- เรื่องเสร็จที่ 181/2550 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

- เรื่องเสร็จที่ 182/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งทางวิชาการและระยะเวลาในการต่อเวลาราชการ

- เรื่องเสร็จที่ 188/2550 เรื่อง การดำรงตำแหน่งรองคณบดี

- เรื่องเสร็จที่ 287/2550 เรื่อง สถานภาพการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- เรื่องเสร็จที่ 296/2550 เรื่อง การโอนวิทยาเขตนครพนมมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มหาวิทยาลัยนครพนมตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

- เรื่องเสร็จที่ 322/2550 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548

- เรื่องเสร็จที่ 398/2550 เรื่อง การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

- เรื่องเสร็จที่ 483/2550 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุม (กรณีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

- เรื่องเสร็จที่ 653/2550 เรื่อง แนวทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

- เรื่องเสร็จที่ 737/2550 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

- เรื่องเสร็จที่ 741-742/2550 เรื่อง ฐานะของมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด