ปี 2551

- เรื่องเสร็จที่ 426/2551 เรื่อง สภาทนายความมีสิทธิขอรับโอนโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือไม่

- เรื่องเสร็จที่ 463/2551 เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรา 49 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- เรื่องเสร็จที่ 483/2551 เรื่อง การคัดค้านผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย

- เรื่องเสร็จที่ 497/2551 เรื่อง การออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีผลย้อนหลังก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550

- เรื่องเสร็จที่ 530/2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนงานหรือหน่วยงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

- เรื่องเสร็จที่ 534/2551 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ

- เรื่องเสร็จที่ 714/2551 เรื่อง สถานภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ

- เรื่องเสร็จที่ 720/2551 เรื่อง สิทธิการเลื่อนตำแหน่งย้อนหลังให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

- เรื่องเสร็จที่ 755/2551 เรื่อง การมอบอำนาจในการกำหนดงานบริหารอื่นของ ก.พ.อ. ให้แก่สภาสถาบันอุดมศึกษา

- เรื่องเสร็จที่ 874/2551 เรื่อง การชำระบัญชีวิทยาลัยสกลนคร

- เรื่องเสร็จที่ 878/2551 เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

- เรื่องเสร็จที่ 889/2551 เรื่อง รายได้จากการจำหน่ายต้นไม้ที่ได้รับมาจากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- เรื่องเสร็จที่ 890/2551 เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของศาสตราภิชาน

- เรื่องเสร็จที่ 910/2551 เรื่อง สิทธิในการได้รับบำนาญและสวัสดิการจากราชการของข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

- เรื่องเสร็จที่ 912/2551 เรื่อง สิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าภาควิชาที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด