ปี 2552

- เรื่องเสร็จที่  81/2552 เรื่อง รายได้จากการจำหน่ายเศษวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- เรื่องเสร็จที่ 121/2552 เรื่อง การถอดถอนตำแหน่งวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- เรื่องเสร็จที่ 160/2552 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- เรื่องเสร็จที่ 294/2552 เรื่อง การเรียกคืนค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

- เรื่องเสร็จที่ 445/2552 เรื่อง ปัญหาการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู (กรณีนายเยื้อน ใยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้)

- เรื่องเสร็จที่ 453/2552 เรื่อง การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- เรื่องเสร็จที่ 511/2552 เรื่อง การตีความมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

- เรื่องเสร็จที่ 520/2552 เรื่อง ฐานะความเป็นข้าราชการบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

- เรื่องเสร็จที่ 730/2552 เรื่อง แนวทางการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด