ปี 2553

- เรื่องเสร็จที่  58/2553 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

- เรื่องเสร็จที่ 146/2553 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

- เรื่องเสร็จที่ 284/2553 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์

- เรื่องเสร็จที่ 285/2553 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

- เรื่องเสร็จที่ 299/2553 เรื่อง โรงเรียนนานาชาติขอยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

- เรื่องเสร็จที่ 330/2553 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนอธิการบดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9

- เรื่องเสร็จที่ 389/2553 เรื่อง หารือข้อกฎหมายตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- เรื่องเสร็จที่ 446/2553 เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและการแก้ไขคำสั่งลงโทษทางวินัย กรณีลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เรื่องเสร็จที่ 452/2553 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- เรื่องเสร็จที่ 492/2553 เรื่อง ขอทบทวนการวินิจฉัยและข้อหารือเพิ่มเติมประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- เรื่องเสร็จที่ 548/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เรื่องเสร็จที่ 550/2553 เรื่อง อำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนในการออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชน

- เรื่องเสร็จที่ 555/2553 เรื่อง สิทธิในการได้รับเงินประจำตำแหน่งกรณีผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด