- พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
- พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิกการแพทย์ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด