รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ในรอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน
สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด