รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยต่อความสามารถ ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับองค์การที่มีสมรรถนะสูง ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รองรับระบบราชการ 4.0
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้าง ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

6 ก้าว 7 ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556

รายละเอียดรายงานประจำปี 2564  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2563  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2562  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2561  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2560  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2559  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2558  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2557  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2556  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2554  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2553  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2552  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด