นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
นโยบายให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี แบบบูรณาการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
รายงานผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานผลการประเมินนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๑๔๕/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนส่วนกลางและผู้รับผิดชอบประจำ สำนัก/ศูนย์/กอง ของสำนักงานฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๑๒๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของสำนักงานฯ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓
ผังโครงสร้างสำนักงานเพื่อรองรับการประเมินนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส ของสำนักงานฯ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายความโปร่งใส ของสำนักงานฯ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด