นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๓
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๑๕๙/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน สำนักงานฯ
 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีและแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
 คำสั่งสำนักงานที่ ๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด