แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
การประเมินความเสี่ยงทุจริต FRAS: FRAUD RISK-ASSESSMENTS ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๑๕๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายความโปร่งใสของสำนักงานฯ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๙/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด