แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ฉบับทบทวน)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับจัดสรรงบประมาณ (แก้ไขและปรับปรุง ครั้งที่ 2)
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 3)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ฉบับงบประมาณใช้ไปพลางก่อน)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับก่อนจัดสรรงบประมาณ)
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับทบทวน)
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด