สื่อ แผ่นพับฐานทรัพยากรท้องถิ่น สื่อ แผ่นพับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สื่อ เอกสาร booklet อพ.สธ. ฉบับภาษาไทย

สื่อวีดิทัศน์

ภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

ภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน EP 1 ภาคเหนือ

ภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน EP 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน EP 3 ภาคใต้

ภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน EP 4 ภาคกลาง

 


๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช บทบาทสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

 
ถอดบทเรียนการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญา  

 

 
๑๕ ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช  

 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ  

 

 

หนังสือ ๑๕ ครูภูมิปัญญาผู้อารักษ์พรรณพืช

ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด