สื่อ แผ่นพับฐานทรัพยากรท้องถิ่น สื่อ แผ่นพับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สื่อ เอกสาร booklet อพ.สธ. ฉบับภาษาไทย
๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช บทบาทสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
“โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (อพ.สธ.)
 

 

 
ถอดบทเรียนการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญา  

 

 
๑๕ ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช  

 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ  

 

 

หนังสือ ๑๕ ครูภูมิปัญญาผู้อารักษ์พรรณพืช

ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ดาวน์โหลดที่นี่
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด