ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
          1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (1 ตุลาคม 2562 –  31 มีนาคม 2563)
          2. แผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
          1. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดสิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
          1. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0302.4/192 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ผลและแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          2. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0301.4/1058 ลว 5 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561
          3. แผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการเบิกจ่าย (กันยายน 2560 – มีนาคม 2561)
          4. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          5. บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0307.2/325 ลว 20 เมษายน 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
          6. รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
          1. รายงานการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          2. สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
          3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          4. รายงานผลการดำเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
          5. รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          6. รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          7. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โดยนำเสนอรายงานผลการประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานปี 2560 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาและติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ)
          8. รายงานประจำปี 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด