1. มุ่งมั้นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทักษะด้านการวิจัยเป็นฐาน 2. สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ 3. ทำงานทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด