๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
     ๒. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสูงสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐาน
     ๓. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีคลังข้อมูลผลการวิจัย ประเมิน รวมทั้งสถิติทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ครบถ้วน ทันสมัย ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ระดับ และประเภทการศึกษา
     ๔. มีการประกาศใช้กฎหมายด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม
     ๕. มีสมัชชาการศึกษาจังหวัดและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืนทั่วประเทศ
     ๖ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
     ๗. บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีขวัญกำลังใจ มีความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด