ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด