นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435

ผู้อำนวยการสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ