(นายธฤติ ประสานสอน)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1254

รองเลขาธิการสภาการศึกษา