(นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล)
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา