นางสาวศศิรัศม์ วีระไวทยะ
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2531

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ