ข่าว สกศ.


สกศ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือทางกฎหมาย ๓ ฉบับ

        วันนี้ (๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา การมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก และแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการดำเนินระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา มี ดร.วิชัย ตันติกุลานันท์ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 
          ดร.วิชัย ตันติกุลานันท์ กล่าวว่า สกศ. จัดประชุมวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือ ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ๒. การมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก และ ๓. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการดำเนินระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งทั้ง ๓ เรื่องถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเป้าหมายให้การศึกษาไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาไปสู่สถานศึกษาที่แท้จริง ที่กฎหมายการศึกษาต้องการให้เกิดโรงเรียนนิติบุคคล และในด้านการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใด เวลาใด ก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ดังนั้น การจัดทำคู่มือทั้ง ๓ เล่ม จึงถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อการปฏิบัติงาน 
        จากนั้น มีการอภิปรายและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคู่มือ ๓ ฉบับ โดย นายจรวย หนูคง อดีตตุลาการศาลปกครอง และ ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ (ประธานคณะทำงานยกร่างคู่มือสถานศึกษานิติบุคคล สพฐ.) และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นร่างคู่มือทั้ง ๓ ฉบับ 

 
   
   
   

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th