ข่าว สกศ.


สกศ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”

            สืบเนื่องจากนโยบายคณะรัฐมนตรี ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ ระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม กรอปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับ “การใช้ประโยชน์จากการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยทุกเพศ ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัดเทียมกัน”
            จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลข้างต้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จึงได้มีการจัดทำ “ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556 – 2558” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และเพี่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556 – 2558 บรรลุผลตามเป้าหมาย จำเป็นต้องใช้ “ผลงานการวิจัย” เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำไปสู่การสร้างทุนปัญญาของชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ เพราะ “การวิจัย” เป็นกระบวนการสร้างเสริมการคิด และปัญญา สรรสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อนำมาแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดังนั้น จำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์จาก “ผลงานการวิจัยทางการศึกษา” เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
            กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัย ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนา “ผลงานวิจัยทางการศึกษา” จึงจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2556 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2556 ในเวทีการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย (The 15th National Symposium on Education Research) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อคัดเลือกและประกวดผลงานวิจัยดีเด่นที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาล และ “ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556 - 2558 ได้ รวมทั้งเพื่อนำผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์การเรียนรู้ต่อสาธารณชนและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานวิจัย
            1. ครู บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร ขององค์กรการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
            2. นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป  
            3. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

การส่งเอกสาร
            ผู้สนใจส่งผลงานวิจัย สามารถแสดงความจำนงเสนอผลงานวิจัย โดยส่งเอกสารตามแนบประกอบด้วย 
            แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิจัย แบ่งข้อมูลการนำเสนอผลงานวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 
                        ส่วนที่ 1 ประวัติผู้จัดทำผลงานวิจัย ใช้แบบ สกศ. 1 
                        ส่วนที่ 2 บทคัดย่อผลงานวิจัย  ใช้แบบ สกศ. 2 
            บทคัดย่อผลงานวิจัย ซึ่งแสดงรายละเอียดหัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยตามแบบ สกศ. 2 นำเสนอข้อมูลไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 5 ชุด  หากเกินจำนวนหน้าที่กำหนดจะไม่รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ดังนี้
                        1. เขียนเป็นภาษาไทย 
                        2. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt
                        3. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั้ง (portrait) 
                        4. ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
                        5. บันทึกรายงานการวิจัยตามแบบ สกศ. 1/1 และ แบบ สกศ. 1/2 ลงในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น พร้อมระบุชื่อผู้จัดทำผลงานวิจัย และชื่องานวิจัย บนแผ่น CD 
                        6. เอกสารที่จัดส่งต้องเย็บเล่มปิดสัน และมีจำนวนรายการครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น        มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 
            ทั้งนี้ไม่มีการคืนต้นฉบับ และแผ่น CD ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สถานที่ส่งผลงานวิจัย/ ระยะเวลาส่งผลงานวิจัย 
ส่งผลงานวิจัยด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ดังนี้

ส่งด้วยตนเอง : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
เบอร์โทร 0 2668 7123 ต่อ 1312, 1314, 1318
ส่งทางไปรษณีย์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วงเล็บมุมซองด้านขวาล่าง “ส่งผลงานวิจัยของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556”
ส่ง e-mail : res_onec@yahoo.co.th
ระบุชื่อเรื่อง (Subject) “ส่งผลงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556”


หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
สำหรับการส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556
ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ www.onec.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร
            1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”
            2. ส่วนที่ 1 ประวัติผู้ส่งผลงานวิจัย (แบบ สกศ. 1)
            3. ส่วนที่ 2 บทคัดย่อผลงานวิจัย (แบบ สกศ. 2)
            4. คู่มือการติดตั้งฟอนต์
            5. ฟอนต์ TH Sarabun PSK
  
   
 

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th