ข่าว สกศ.


รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปล่อยคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน มุ่งสู่เป้าหมายใน ๑๒ จังหวัดทั่วประเทศ

        วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.) นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และการปล่อยคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน มุ่งสู่เป้าหมายใน ๑๒ จังหวัดทั่วประเทศ จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  รัฐบาลมีนโยบายสำหรับเด็กปฐมวัยโดยกำหนดให้เด็กปฐมวัย แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ทั้งยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยการดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 
        การดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งพัฒนาเด็ก พ่อแม่ ครู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน ที่กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงเป็นนักอ่านและนักเขียน นอกจากการจัดงานครั้งนี้แล้วสภาการศึกษาจะมีคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่านใน ๑๒ จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เหนือจรดใต้ ตะวันออกจรดตะวันตก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
       งานทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ การพัฒนาเด็กวัยนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศ และเห็นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในเรื่องการส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นเยาวชนไทย ให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ทำให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม เพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมในอนาคต
         ด้าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เห็นชอบให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณด้านการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ และทรงสนพระราชหฤทัยด้านการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด  
         งานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน โดยในงานจะแบ่งเป็น ๓ ห้อง คือ ๑. ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และได้รับการถวายพระเกียรติคุณจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “UNESCO Goodwill Ambassador” ๒. ห้องส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ๓. ห้องจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และนิทรรศการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย และมุมสุขภาพเด็ก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดงานคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน ๑๒ จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖  

 
 

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th