ข่าว สกศ.


มติ ครม. แต่งตั้งนางชวนี ทองโรจน์ เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองเลขาธิการสภาการศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th