สิ่งพิมพ์ สกศ.


รายงานการวิจัย เพื่อพัฒนานโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

รายงานการวิจัย เพื่อพัฒนานโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากประเทศต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา และได้จัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา ของไทย

บทที่ 1 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. สถานภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
  1. ผลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย
  2. ผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ทันกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
  3. การรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
  4. การเปลี่ยนแปลงในสังคมระดับโลก
  5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
  1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคมไทย
  2. สถานภาพระดับความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาชาติ
  3. การพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์
 3. พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นโยบายแห่งรัฐในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บทที่ 2 สถานภาพวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศไทย
 1. เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ศึกษา
 2. สถานภาพวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย
  1. หลักสูตร
  2. การจัดการเรียนการสอน
  3. ครู
  4. สื่อการเรียนรู้
  5. การวัดและประเมินผล
  6. ผลผลิตทางการศึกษา
  7. การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. การสังเคราะห์งานวิจัยต่างประเทศ
  • อังกฤษ
  • ญี่ปุ่น
  • สหรัฐอเมริกา
  • เยอรมนี
  • สิงคโปร์
  • เวียดนาม
 2. การสังเคราะห์ประเด็นสถานภาพของกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย
  1. หลักสูตร
  2. การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  3. การพัฒนาครูประจำการและนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์
  4. การวัดและประเมินผล
  5. บริบทนอกโรงเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  6. วิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
บทที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. ข้อเสนอแนะด้านโอกาสการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
  2. ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพ
  3. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนา
  4. ข้อเสนอแนะด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
  5. ข้อเสนอแนะด้านการใช้สื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคม
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th