สิ่งพิมพ์ สกศ.


ยุทธศาสตร์การนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒธรรมแห่งชาติสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

ยุทธศาสตร์การนำแผนการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒธรรมแห่งชาติสู่ความสำเร็จในการ ปฏิบัติ นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีการนำแผนสู่การปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค และตัวแบบความ สำเร็จของการนำแผนสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ของการนำแผนสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติแนว ทางการนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาการ ปฏิบัติการในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำ แผนไปสู่ความสำเร็จและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

คำนำ

 

กิติกรรมประกาศ

 

สารบัญ

สารบัญภาพ

บทที่ 1 บทนำ

 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย
 • กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย
 • นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • เค้าโครงของรายงานการวิจัย

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการนำแผนสู่การปฏิบัติ

 • ความนำ
 • การนิยามความหมาย
 • ลักษณะและความสำคัญของการนำแผนสู่การปฏิบัติ
 • กรอบแนวคิดและทฤษฎีกานำแผนสู่การปฏิบัติ
 • สรุปความ

บทที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และตัวแบบความสำเร็จของการนำแผนสู่การปฏิบัติ

 • ความนำ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนสู่การปฏิบัติ
 • ตัวแบบความสำเร็จของการนำแผนสู่การปฏิบัติ
 • การพิจารณาความสำเร็จและความล้มเหลวของแผน
 • สรุปความ

บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ของการนำแผนสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ

 • ความนำ
 • ยุทธศาสตร์ของการนำแผนสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ
 • สรุปความ

บทที่ 5 แนวทางการนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติการในเขตพื้นที่การศึกษา

 • ความนำ
 • ปฏิบัติการนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 • สรุปความ

 

บรรณานุกรม


ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th