สิ่งพิมพ์ สกศ.


แผนการศึกษาแห่งชาติ : ฉบับสรุป

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) : ฉบับสรุป เอกสารฉบับนี้ นำเสนอสภาพสังคมไทยปัจจุบัน ทิศทางใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการจัดทำแผน วัตถุประสงค์และแนวนโยบาย การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

คำนำ

สภาพสังคมไทย

ทิศทางใหม่

ปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการจัดทำแผน

วัตถุประสงค์และแนวนโยบาย

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


 

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th