สิ่งพิมพ์ สกศ.


แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม หลักสูตรลดระยะ เวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-559-323-7

เอกสารฉบับนี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง เลขยกกำลัง                        

 • แบบฝึกทักษะที่ 1.1                            
 • แบบฝึกทักษะที่ 1.2 
 • แบบฝึกทักษะที่ 1.3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล

 • แบบฝึกทักษะที่ 1.4 
 • โจทย์ระคนอย่างยาก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม 

 • แบบฝึกทักษะที่ 1.5

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง ลอการิทึมสามัญแอนติลอการิทึมและลอการิทึมธรรมชาติ

 • แบบฝึกทักษะที่ 1.6 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง การแก้สมการและอสมการเอกซ์โปเนนเชียล และลอการิทึม

 • แบบฝึกทักษะที่ 1.7
 • แบบฝึกทักษะที่ 1.8
 • แบบฝึกทักษะ โจทย์อย่างยาก 
 • โจทย์ ENT’ ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th