สิ่งพิมพ์ สกศ.


แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตรีโกณมิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN :

เอกสารฉบับนี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 • เรื่อง ประวัติวิชาตรีโกณมิติและความหมายตรีโกณมิติ      
 • ใบความรู้ที่ 1          
 • แบบฝึกทักษะที่ 1   

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

 • เรื่อง สมบัติของสามเหลี่ยมคล้าย        
 • ใบความรู้ที่ 2         
 • แบบฝึกทักษะที่ 2        

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

 • เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส        
 • เอกสารฝึกหัดทบทวนที่ 3       

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

 • เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ       
 • เอกสารแนะแนวทางที่ 4.1       
 • เอกสารแนะแนวทางที่ 4.2       

แบบฝึกทักษะที่ 4        

 • โจทย์ตรวจสอบความเข้าใจ       

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

 • เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม       
 • เอกสารฝึกหัดที่ 5        

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

 • เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30°, 45° และ 60°    
 • กิจกรรมที่ 6         
 • เอกสารประกอบการเรียนที่ 6       
 • เอกสารฝึกหัดที่ 6        
 • แบบฝึกทักษะที่ 6         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

 • เรื่อง การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมระหว่าง 0° ถึง 90° โดยใช้ตาราง  
 • เอกสารฝึกหัดที่ 7        
 • แบบฝึกทักษะที่ 7        

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

 • เรื่อง การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้  
 • ใบความรู้ที่ 8         
 • ใบงานที่ 8        
 • แบบฝึกทักษะที่ 8        

ส่วนที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

 • เรื่อง การวัดความยาวส่วนโค้งและจุดปลายส่วนโค้ง     
 • ใบงานที่ 9         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

 • เรื่อง การวัดความยาวส่วนโค้งและจุดปลายส่วนโค้ง      
 • ใบงานที่ 10         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

 • เรื่อง ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์       
 • ใบงานที่ 11.1         
 • ใบงานที่ 11.2         
 • ใบงานที่ 11.3         
 • ใบงานที่ 11.4       
 • ใบงานที่ 11.5        
 • ใบงานที่ 11.6         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

 • เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ           
 • ใบงานที่ 12.1         
 • ใบงานที่ 12.2         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

 • เรื่อง ฟังก์ตรีโกณมิติของมุม       
 • ใบงานที่ 13.1        
 • ใบงานที่ 13.2         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

 • เรื่อง การอ่านค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตาราง               
 • ใบงานที่ 14.1                   
 • ใบงานที่ 14.2                   
 • ใบงานที่ 14.3                  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ                 
ใบงานที่ 15.1                   
ใบงานที่ 15.2                   

ส่วนที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

 • เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์                
 • ใบความรู้ที่ 16                   
 • ใบงานที่ 16                    

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

 • เรื่อง อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ               
 • ใบความรู้ที่ 17                   
 • ใบงานที่ 17                 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

 • เรื่อง เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ                
 • ใบความรู้ที่ 18                   
 • ใบงานที่ 18                   

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

 • เรื่อง กฎของไซน์ โคไซน์ ระยะทางและความสูง               
 • ใบความรู้ที่ 19                   
 • ใบงานที่ 19                   
   

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th