สิ่งพิมพ์ สกศ.


การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการกระจายอำนาจทางการบริหาร ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การปฏิรูปการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อนาคตของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ท้องถิ่นและสถานศึกษา

 • ส่วนกลาง
 • ส่วนท้องถิ่น
 • สถานศึกษา

บทที่ 3 การกระจายอำนาจทางการศึกษา

 • แนวคิดและความรู้พื้นฐานทางการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ
 • การบริหารงานการเงิน
 • การบริหารงานบุคคล
 • การบริหารงานวิชาการ
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน

บทที่ 4 การเปรียบเทียบการกระจายอำนาจการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย

 • การเปรียบเทียบการกระจายอำนาจ จุดเด่น จุดด้อย ของการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่ 5 บทเรียนที่ควรนำมาประยุกต์กับประเทศไทย

บทที่ 6 บทสรุป และข้อเสนอแนะ

 • บทสรุป
 • ข้อเสนอแนะ

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th