สิ่งพิมพ์ สกศ.


การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-559-72

การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ รวบรวมและจัดกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีหลากหลายรูปแบบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร

•  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
โดย ดร.อำรุง จันทวานิช รองเลขาธิการสภาการศึกษา

•  การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ : หลักการ แนวทาง และวิธีการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ กรณีตัวอย่างโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
โดย ดร.สัมลักษณ์ สุเมธ และคณะ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

•  การประชุมสนทนากลุ่ม : การสังเคราะห์รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

•  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th