สิ่งพิมพ์ สกศ.


การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ โครงงาน โดย ครูมาลัย สิงหะ

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงาน" เป็นเอกสารที่ครูต้นแบบ ปี 2542 ได้ส่งผลการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของตน ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์จริงในการจัดการเรียนการสอนออกมาเป็นแนวทาง และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดย ครูมาลัย สิงหะ

คำนำ

สารบัญ

กว่าจะเป็นครูต้นแบบ

การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • การสอนแบบ : โครงงาน
  • การเตรียมการสอน
  • รูปแบบการสอนแบบโครงงาน
  • ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
  • ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตัวอย่าง แผนการสอนแบบโครงงาน

ภารกิจครูต้นแบบ เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

จากครูต้นแบบขยายสู่เพื่อครูเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง

บรรณานุกรม

แนะนำครูต้นแบบ ปี 2542

คณะผู้ดำเนินการ

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th