สิ่งพิมพ์ สกศ.


สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษาในประเทศไทย

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

รายงานฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อรู้สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดรัฐเพื่อรองรับ การบริหารและจัดการบริหารและจัดการศึกษา ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยรวบรวมและประมวลผล 2 วิธี คือ การศึกษาภาคสนาม และการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น

คำนำ

คำชี้แจงของผู้วิจัย
บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการวิจัย
แหล่งข้อมูล
วิธีดำเนินการ
คำนิยามศัพท์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา วรรณกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิกฤตการศึกษาไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
การปฏิรูปการศึกษา
แนวทางในการปฏิรูป
การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ.
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
ความคืบหน้าในการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินภายนอก
เกณฑ์การประเมินผู้บริหารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2539
การกระจายอำนาจการบริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษากับการกระจายอำนาจ
ความหมายและวัตถุประสงค์
รูปแบบการกระจายอำนาจ
การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา
หลักการและเหตุผลของการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา
การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management)
แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา
หลักการและแนวคิด
รูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ
ความสำคัญ
ลักษณะการบริหารตามแนวปฏิรูปของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ลักษณะผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
เกณฑ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพและระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
การประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2541 จำแนกตามขนาดโรงเรียน

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
วิธีที่ใช้ศึกษา
การศึกษาข้อมูลภาคสนาม
การศึกษาเชิงปริมาณ

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
สถานที่เก็บข้อมูล
วิธีการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิรูปการศึกษา
สภาพการดำเนินการของโรงเรียน
ศักยภาพในการรับการกระจายอำนาจการบริหาร
ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา อันเนื่องมาจากการกระจายอำนาจ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษา
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปรต่าง ๆ
การประมวลความคิดเห็นเพิ่มเติม

บทที่ 5 สรุป อภิปรายและเสนอยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการวิจัย
วิธีดำเนินการ
วิธีวิจัย
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ยุทธศาสตร์เพื่อการกระจายอำนาจ
ข้อเสนอแนะ
เอกสารประกอบการค้นคว้า

ภาคผนวก

แบบสอบถาม
ประวัติผู้วิจัย
 
สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ตารางที่ 2 ร้อยละโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน การบริหารโรงเรียน การเรียนการสอนและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลางจำแนกตามขนาดโรงเรียน
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2543
ตารางที่ 5 รายละเอียดค่า reliability จำแนกตามเนื้อหาสาระ (n = 46)
ตารางที่ 6 จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจังหวัดและตำแหน่ง
ตารางที่ 7 การเก็บข้อมูลเจาะลึกภาคสนาม ทั้ง 4 จังหวัด
ตารางที่ 8 ผลการประเมินโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์มาตรฐานบางข้อ
ตารางที่ 9 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา
ตารางที่ 11 สภาพการดำเนินการของโรงเรียน
ตารางที่ 12 ศักยภาพในการรับการกระจายอำนาจการบริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน
ตารางที่ 13 ศักยภาพในการรับการกระจายอำนาจการบริหารในด้านการบริหารทั่วไป
ตารางที่ 14 ศักยภาพในการรับการกระจายอำนาจการบริหารในด้านการบริหารบุคคล
ตารางที่ 15 ศักยภาพในการรับการกระจายอำนาจการบริหารในด้านการบริหารงบประมาณ
ตารางที่ 16 ศักยภาพในการรับการกระจายอำนาจการบริหารในด้านการบริหารวิชาการ
ตารางที่ 17 ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร
ตารางที่ 18 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 19 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านงบประมาณ อาคารสถานที่
ตารางที่ 20 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านครู อาจารย์
ตารางที่ 21 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านผู้ปกครอง ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ
ตารางที่ 22 ปัญหา อุปสรรคในการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านผู้บริหารโรงเรียน
ตารางที่ 23 ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียน
ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยภาพรวมจำแนกตามตัวแปรต่าง ๆ 
 

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th