สิ่งพิมพ์ สกศ.


รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย (Constructionism in Thailand) เป็นการวิจัยองค์ความรู้ในการปฏิรูปการเรียนรู้กับผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีกระบวนการที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด นั่นคือ เน้นให้ผู้เรียน วู้วิธีเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

คำนำ

คำนิยม โดย คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

คำนิยม โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

คำชี้แจงของผู้วิจัย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่1 พื้นฐานทฤษฎี Constructionism (การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา)

 • Seymour Papert ผู้สร้างสรรค์ทฤษฎี
  • พื้นฐานทางปรัชญาและจิตวิทยา
  • พื้นฐานทางพัฒนาการของเทคโนโลยี
  • พื้นฐานความคิดเกี่ยวกับการศึกษา
 • ทำความเข้าใจกับความหมายของ Constructionism
  • ความหมายในแง่มุมและระดับต่าง ๆ
  • พิจารณาข้อเปรียบเทียบกับทฤษฎี Constructivism
 • ข้อพิจารณาในการส่งเสริมการเรียนรู้
  • เน้นการสอน (Instructionism) หรือ Constructionism
  • ความจำเป็นในการใช้ digital technology ในการศึกษา
  • วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและในครอบครัว
  • การบ่มเพาะปรัชญาชีวิตของผู้เรียน

บทที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้

 • หลักสำคัญในการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
  • การเชื่อมโยงความคิด
  • การริเริ่มของผู้เรียน
  • การสนับสนุนของครู
  • การแลกเปลี่ยนความคิดในสภาพที่อบอุ่นและเป็นมิตร
  • การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
  • ความต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการ
 • เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้
  • MicroWorlds Logo : ใช้ "เต่า" แสดงความคิดของตนเอง
  • Lego-Logo : สร้างหุ่นยนต
  • Photo Journalism หรือ Camera Journalism : แสดง
   ความคิดเห็นและเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยภาพ
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Magazine/Newspaper) : ค้นหาความจริงและ
   รับผิดชอบสร้างสรรค์คุณภาพผลงานร่วมกัน
  • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) : เรียนรู้
  • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการธุรกิจระบบใหม่

กรณีตัวอย่างการใช้ทฤษฎี Constructionism ในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย

  • โครงการ Lighthouse และบทบาทนำของมูลนิธิศึกษาพัฒน์
  • กรณีตัวอย่างการดำเนินงานในหน่วยงานทดลอง
   • กรณีตัวอย่างหน่วยทดลอง
   • กรณีตัวอย่างการดำเนินงานในระบบโรงเรียน
   • กรณีตัวอย่างการพัฒนาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม
  • การร่วมมือดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในกลุ่มลำปาง
  • สรุปบทเรียนจากกรณีตัวอย่าง
 • การพัฒนาบุคลากร
  • บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
   • ผู้เรียน (learner)
   • ครู (facilitator)
   • ครอบครัว
   • องค์กรของชุมชน
  • ประสบการณ์การพัฒนาบุคลากรของ Constructionism Lab
  • ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครู
 • แนวทางการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา
  • แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียน
  • แนวทางการวิจัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
 • ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • บทบาทของผู้เรียน ครู และชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
  • การให้ความสำคัญของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้
  • การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

  • ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง
  • ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
  • ข้อเสนอแนะสำหรับครู
  • ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปกครอง
 • แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
  • สื่อสิ่งพิมพ์
  • สื่อวีดิทัศน์
  • Web sites
  • สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

บรรณานุกรม

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th