สิ่งพิมพ์ สกศ.


คู่มือการดำเนินงาน เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

คู่มือการดำเนินงานเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ เอกสารเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับบทบาทและยุทธศาสตร์เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนกาคสร้าง แสวงหาและขยายเครือข่ายฯ อันเป็นพลังการขับเคลื่อนการปฏรูปการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

คำนำ

บทที่ 1 บทนำ

 • ความหมายเครือข่าย
 • ความหมายเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 • ความหมายเครือข่ายการเรียนรู้

บทที่ 2 บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง

 • เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองในสถานศึกษา
 • เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองในองค์กรต่าง ๆ

บทที่ 3 บทบาทเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง : ประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
เกาหลี

 • คณะกรรมการโรงเรียน/สถานศึกษา
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบ

บทที่ 4 วิธีการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง

 • การสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • การส่งเสริมเครือข่าย
 • การสนับสนุนเครือข่าย
 • สรุปข้อคิดเห็นของเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th