สิ่งพิมพ์ สกศ.


รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN : 974-559-93

เอกสารฉบับนี้เป็นการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้ของประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้ ของประเทศที่เป็นกรณีศึกษา

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

•  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

•  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

•  ระเบียบวิธีวิจัย

•  ขอบเขตการวิจัย

•  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิสัยทัศน์และระบบการศึกษา

•  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

•  การปฏิรูประบบการศึกษา

- ญี่ปุ่น

- สาธารณรัฐเกาหลี

- สาธารณรัฐประชาชนจีน

- สาธารณรัฐสิงคโปร์

- มาเลเซีย

- ไทย

•  วิเคราะห์เปรียบเทียบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา (6 ประเทศ)

•  วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการศึกษาและจุดเด่นระบบการศึกษา(6 ประเทศ)

บทที่ 3 การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

•  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

•  การส่งเสริมการศึกษา ICT

•  การพัฒนาครู

- ญี่ปุ่น

- สาธารณรัฐเกาหลี

- สาธารณรัฐประชาชนจีน

- สาธารณรัฐสิงคโปร์

- มาเลเซีย

- ไทย

•  วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน (6 ประเทศ)

บทที่ 4 วิเคราะห์ สรุป และข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th