สิ่งพิมพ์ สกศ.


รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN : -

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งคณะผู้วิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและข้อเสนอในเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ ผลทางการศึกษาให้เกิดแก่ผู้รับบริการจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตอันใกล้

 

บทนำ
บทที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและปัญหาเฉพาะของสถานศึกษาขนาดใหญ่
บทที่ 2 แนวทางการจัดการบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ในโครงการนำร่อง
บทที่ 3 ระบบบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขนาดใหญ่ในโครงการนำร่อง
บทที่ 4 การจัดระบบบริหาร งบประมาณ บัญชี และการตรวจสอบสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ในโครงการนำร่อง
บทที่ 5 การเตรียมสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสูงให้เป็นองค์การมหาชน
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก

 คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลในระดับพื้นฐานในเรื่องการบริหารงานทั่วไป การบริการวิชาการ การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี และการบริหารงานบุคคล

แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล 1) กรณีบริหารงานทั่วไป

แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล 2) กรณีการบริหารงานวิชาการ

แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล 3) กรณีการบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี
แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล 4) กรณีการบริหารงานบุคคล
บรรณานุกรม

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th