สิ่งพิมพ์ สกศ.


การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 การวิจัยทางการศึกษา พลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN : -

เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุม จำนวน 81 เรื่อง จากผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามารับการคัดเลือก จำนวน 232 เรื่อง โดยคัดเลือกผลงานที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าและมูลค่าของงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้นำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างสรรค์การวิจัยและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


คำนำ

สารบัญ

โครงการประชุมวิชาการฯ

กำหนดการประชุมวิชาการฯ

 • ผลงานวิจัยทางการศึกษา "วิจัยทางการศึกษา พลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
 • แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นฐานหลักในการพัฒนาประเทศ
 • การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
 • การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ
 • การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพและเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
 • นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บทบาทสถานศึกษา ครอบครัวชุมชน และสื่อมวลชนต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 • นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
 • นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา
 • นวัตกรรมการพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้ และการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของผู้เรียน
 • การขับเคลื่อนการปฏิรูปคุณภาพครูไทยเพื่อพัฒนาการศึกษาและประเทศ
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพของการอุดมศึกษา
 • นวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา สังคมชุมชน และประเทศ
 • การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาที่ด้อยคุณภาพ
 • นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
 • นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ภาคผนวก
ทำเนียบผู้วิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและการศึกษา
คณะทำงานและคณะผู้จัดทำเอกสาร

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th