สิ่งพิมพ์ สกศ.


รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เจาะลึก การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 (ปี 2549-2553) โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : -

เอกสารการวิจัยฉบับนี้ ได้ทำการวิเคราะห์เจาะลึกผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบที่ 2 (ปี 2549-2553) และวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้จากสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้สามารถศึกษาปัญหาด้านการศึกษาในเชิงลึก เป็นรายโรงเรียนของแต่ละพื้นที่ และโรงเรียนสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของตน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการสอบ O-NET ในปีต่อไป และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินรอบ 3 ต่อไป

 

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1  ความสำคัญของการประเมินผลการศึกษา 
บทที่ 2  กระบวนการในการดำเนินงาน
บทที่ 3  ผลการประเมินภาพรวมของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
บทที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 ของจังหวัดนราธิวาส 
บทที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 ของจังหวัดยะลา
บทที่ 6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 ของจังหวัดปัตตานี
บทที่ 7  บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
เอกสารอ้างอิง

 

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th