ภารกิจ เลขาธิการ

เลขาธิการฯ มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”
วันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายและเปิดนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ สกศ. รวมทั้งคณะกรรมการผู้ตัดสิน อาทิ หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ นายพชร วงศ์สินหลั่ง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และผู้บริหาร สกศ. เข้าร่วมประชุม...

อ่านต่อ

สกศ. รุกวางเครือข่ายสนับสนุนงานการศึกษา และประชาสัมพันธ์ รองรับภารกิจร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
วันนี้ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานการประชุมวางกรอบแนวทางพัฒนาเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และผู้แทนสำนักต่าง ๆ ร่วมประชุม ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

ถอดเทปสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”
สรุปการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย” วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. โดย ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ.
วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและดำเนินการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมกลุ่มบริหารงานกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันนี้ (๒๓ พ.ย.๒๕๕๘) นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส่วนกลาง ชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานกลาง และแผนงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จุดเน้นของกลุ่มคือ “มีความรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน” ...

อ่านต่อ

สกศ. ลงพื้นที่นำร่องจังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้ ณ สตูล
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการนำร่อง “จังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้” (Empowering Reform Provinces) ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ และคณะ เป็นวิทยากรเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนำร่อง “จังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้”...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุม The 2nd Meeting of Southeast Asia-China Education Research Network ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองกุ้ยหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุม The 2nd Meeting of Southeast Asia-China Education Research Network ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองกุ้ยหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖๑๗,๒๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา) สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา) สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ด้วย ก.พ. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
  

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .
 
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th