ข่าว สกศ.

สกศ. จัดเสวนาเล่าประสบการณ์ ปลูกฝังวัฒนธรรมสู่ข้าราชการยุคใหม่
วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๕๗) ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการเสวนา “เล่าประสบการณ์ ปลูกฝังวัฒนธรรมการจัดการความรู้เพื่อก่อเกิดค่านิยม สกศ.” โดยเชิญข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ มาถ่ายทอดแนวความคิดและประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อเสริมสร้างสั่งสมให้เกิดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรการจักการความรู้ของข้าราชการ สกศ. ยุคใหม่ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

ดร.จิรพรรณ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการศึกษาทางเลือก
วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๕๗) ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทางเลือก มีการระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความเสมอระหว่างภาคหญิงชาย
วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๗) ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำหรับบุคลากรจากสำนักอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของทุกสำนัก ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ...

อ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทางเลือกเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทางเลือกเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ หน้า ๓...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
วันนี้ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย” ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้ากลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการของกลุ่ม และข้าราชการในระดับกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากทุกสำนัก ในฐานะผู้รับผิดชอบงานโครงการ จำนวนประมาณ ๕๐ คน...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th