ภารกิจ เลขาธิการ

สรุปประเด็นการสนทนา จส ๑๐๐ ประเด็น ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สรุปประเด็นการสนทนา สถานีวิทยุ จส ๑๐๐ FM 100 MHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๐ น. โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. เวิร์คช็อปปรับแก้ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ วันสุดท้ายก่อนคลอดฉบับจริง
วันนี้ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแก้ (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมนัดแรกคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษาระดับชาติ
วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมและวางแนวทางการดำเนินงาน โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนสำนักฯ ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษาปรับแก้ (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง สภาการศึกษาปรับแก้ (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. เวิร์คช็อปวันที่ ๒ ปรับแก้ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
วันนี้ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแก้ (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสภาวิชาชีพ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมเวิร์คช็อปปรับแก้ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙
วันนี้ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) ร่วมประชุมและวางแนวทางการดำเนินงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ สภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแก้ (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสภาวิชาชีพ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมแนวคิดเห็น ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการชงใช้ ICT ช่วยติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศธ. เตรียมเสนอ รมช.นัดหน้า
วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานจัดทำและดำเนินการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ประเภทบริหาร ระดับต้น

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ...

อ่านต่อ
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนความคิดเห็น และมองอนาคตสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาผู้เรียนและชุมชนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ปิ่นมณฑล โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรม ที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" ความประสงค์จะสอบราคา จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรมที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖๑๗,๒๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th