สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา :: Office of the Education Councilภารกิจ เลขาธิการ

รมว. ปลื้มแผนชาติคืบหน้า เตรียมชง Super Board ด้านการศึกษาพิจารณา
วันนี้ (๒๓ กันยายน ๒๕๕๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติพิจารณา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ๕ องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. ระดมพลัง ๕ องค์กรหลัก ศธ. บูรณาการร่วม สนช. - สปท. ขับเคลื่อนทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ นัดสุดท้ายก่อนเสนอ ครม. พิจารณ
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมชิงปฏิบัติพิจารณา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท) ผู้แทน ๕ องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา สัมภาษณ์พิเศษสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สกู๊ปพิเศษขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ สู่การปฏิบัติ ออกอากาศ ๓ ตอน
วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๕๙) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) สัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ในประเด็นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ นำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ทิศทางการดำเนินงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในอนาคต
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ทิศทางการดำเนินงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในอนาคต วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองหม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก เพื่อร่วมกันหารือกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนชาติ ๑๕ ปี
วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๕๙) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว) เป็นประธานการประชุม มีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) ผู้แทนองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

สกศ.เร่งเพื่อพิจารณาภารกิจของหน่วยงานในประเทศที่สอดคล้องกับเกณฑ์การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
วันนี้ (๑๙ ก.ย.๒๕๕๙) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาภารกิจของหน่วยงานในประเทศที่สอดคล้องกับเกณฑ์การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา (ร่าง) รายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อไป โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ

สรุปประเด็นการสนทนา จส ๑๐๐ ประเด็น สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย : ก้าวไกลสู่มาตรฐานอาเซียน
สรุปประเด็นการสนทนา สถานีวิทยุ จส ๑๐๐ FM 100 MHz ประเด็นเรื่อง สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย : ก้าวไกลสู่มาตรฐานอาเซียน วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๕ น. – ๑๓.๓๐ น. โดย นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครู และสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
[อ่านต่อ]
สอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
[อ่านต่อ]
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก) สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...
[อ่านต่อ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ...
[อ่านต่อ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก) ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก)
เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก) สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th