ภารกิจ เลขาธิการ

สกศ. จับมือ วช. และ สศช. จัดงานสานสัมพันธ์สามสภา ครั้งที่ ๔
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดงาน “สามสัมพันธ์สามสภา” ครั้งที่ ๔ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมกรม ครั้งที่ ๗
วันที่ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๖
วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. กมล รอดคล้าย) เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สกศ. จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
วันนี้ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างและส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. พัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษานำร่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
วันนี้ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและ พัฒนาการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดบทเรียนของสถานศึกษานำร่องในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู้เรียน โดยใช้ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องควีนแคทลียา โรงแรมควีนพาเลซ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คือ ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ รศ.ดร.กล้า ทองขาว ดร.พัชราภา ตันติชูเวช ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ...

อ่านต่อ

สกศ. ประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สกศ. ...

อ่านต่อ

สกศ. เร่งปรับปรุงเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัย
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ จัดทำและปรับปรุงเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาตามวัย ๐ – ๕ ปี โดยมี ดร. สายสุรี จุติกุล เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการสกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. ร่วมศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
วันที่ ( ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นำข้าราชการเยี่ยมชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินตามหนังสือเชิญของกรมธนารักษ์ ที่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ส่วนกลาง ในสังกัดของกรมธนารักษ์ จำนวน ๓ แห่ง คือ ๑. ศาลาเครื่องราชอิสริยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง ๒. พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ๓.พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ทั้งนี้ เพื่อให้มีโอกาสได้ชื่นชมความงดงามและร่วมศึกษาเรียนรู้คุณค่าของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครู และสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรม ที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" ความประสงค์จะสอบราคา จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรมที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖๑๗,๒๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th