ข่าว สกศ.

เลขาธิการสภาการศึกษาประชุมผู้บริหาร สกศ. นัดแรก
วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง วิสัยทัศน์และอำนาจหน้าที่ โครงสร้างอัตรากำลัง และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สกศ. ในโอกาสรับตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา
วันนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา สักการะพระพุทธรูปประจำห้องทำงาน กราบไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จากนั้นกราบไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

สกศ. ประสานพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พิษณุ ตุลสุข) รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาแนวทาง การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน” ณ ห้องประชุมคริสตัล โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะทำงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และเพื่อพัฒนาขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของไทย ...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายการบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา นัดแรก
วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) รองศาสตราจารย์ ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมายการบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจ นัด ๕
วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๘) รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการกระจายอำนาจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ บงกชรัตน์ C โรงแรมรอยัลริเวอร์...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทบาทสภาการศึกษา กับการปฏิรูปการศึกษา

บทบาทสภาการศึกษา กับการปฏิรูปการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง ...
[อ่านต่อ]
ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ประเภทบริหาร ระดับต้น...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการปกครอง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
  

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th