ข่าว สกศ.

สภาการศึกษาประชุมการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาระดมสมอง ปรับกฎหมายการศึกษาไทย
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัด “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย” ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงาน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอย่างมีระบบ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมในอนาคต ...

อ่านต่อ

"สภาการศึกษา" สะท้อนเสียงเด็กกู้ยืมเงิน กยศ. แนะปรับหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการชำระ แก้ปัญหาหนี้สูญ
"สภาการศึกษา" สะท้อนเสียงเด็กกู้ยืมเงิน กยศ. แนะปรับหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการชำระ แก้ปัญหาหนี้สูญ เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๐...

อ่านต่อ

สกศ. จัดโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างความรักสามัคคี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๔
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างความรักสามัคคี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาประชุมเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗) รศ. ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด


สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th