ภารกิจ เลขาธิการ

สกศ. จัดประชุมกรม รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
วันนี้ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ....

อ่านต่อ

สกศ. ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ ๕๗
วันนี้ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบปีที่ ๕๗ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีอดีตผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานฯ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักฯ ต่างๆ และข้าราชการ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ

บอร์ด กกศ. เห็นชอบร่างแผนชาติ ๑๕ ปี เผยโฉม ๒๑ มี.ค.บูรณาการร่วมคิดร่วมทำ
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการสภาการศึกษา มีเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สกศ. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้
วันนี้ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ. (นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ) เป็นประธานเปิดการประชุมการวางแผนกระบวนการดำเนินงานในสถานศึกษานำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู้เรียน โดยใช้ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญสถานศึกษานำร่อง จำนวน ๑๒ แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...

อ่านต่อ

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษากำหนดกรอบทิศทางและโจทย์วิจัยการศึกษาไทยใน ๕ ปีข้างหน้า
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง สภาการศึกษากำหนดกรอบทิศทางและโจทย์วิจัยการศึกษาไทยใน ๕ ปีข้างหน้า วันศุกร์ที่ ๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อก้าวสู่รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ
วันนี้ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีคณะทำงานฯ PMQA หมวด ๑ – ๖ เข้าร่วมประชุมรับฟังวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สรุปการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษาร่วมระดมความคิดจัดทำกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
สรุปการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง สภาการศึกษาร่วมระดมความคิดจัดทำกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๗
วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมการรับเสด็จร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น ๑๐ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ National Science Teacher Association (NSTA) 2016 และการศึกษาดูงาน ณ เมือง Nashville ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖๑๗,๒๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก...
[อ่านต่อ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา) สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา) สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ด้วย ก.พ. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
  

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th