ภารกิจ เลขาธิการ

สภาการศึกษา เร่งปลดล็อกการผลิตและพัฒนาครูผลักดันสู่ STEM Teacher
วันนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย - สหรัฐ ด้านการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตรวจเยี่ยมข้าราชการ อาคาร ๒
วันนี้ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ข้าราชการได้ย้ายกลับเข้ามาทำงาน หลังจากที่มีการซ่อมแซมอาคาร ๒ และก่อสร้างอาคารประชุม แล้วเสร็จ ...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการในสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ (สนต.)
วันนี้ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการในสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ (สนต.) นำโดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

ถอดเทปสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)
สรุปการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาเร่งพิจารณาร่าง พรบ. คณะกรรมการนบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่าง โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ เป็นประธาน...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมคณะทำงานผ่อนคลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันนี้ (๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผ่อนคลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ ๕๘ นัดที่ ๒
วันนี้ (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายพิษณุ ตุลสุข) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

สกศ. เร่งระดมความคิดเห็นและพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช ประธานคณะทำงานด้านปฏิรูปการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
การประชุมโลกว่าด้วยการศึกษา ปี 2015

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโลกด้านการศึกษา 2015 (World Education Forum 2015) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2558...

อ่านต่อ
บทบาทสภาการศึกษา กับการปฏิรูปการศึกษา

บทบาทสภาการศึกษา กับการปฏิรูปการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง ...
[อ่านต่อ]
ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ...
[อ่านต่อ]
เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ประเภทบริหาร ระดับต้น...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
  

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .
 
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th