ภารกิจ เลขาธิการ

สกศ. เร่งนำเสนอร่างปรับปรุง/แก้ไข พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายการศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ๗ ส.ค.นี้
วันนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ อนุกรรมการฯ เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์มาน) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พิษณุ ตุลสุข) (นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) พร้อมด้วย รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์) และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระบรมมหาราชวัง...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันนี้ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) นางสุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สกศ. ร่วมรับฟังแนวทางดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคารหอประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สกศ. ร่วมจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวอัมพร พงษ์กังสนานันท์) ในฐานะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล "๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ...

อ่านต่อ

สกศ.ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา เป็นประธานการประชุม...

อ่านต่อ

สกศ. เร่งเดินหน้าส่งเสริมเด็ก Gifted ระดมแนวคิดเติมเต็ม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นำไปสู่การปฏิบัติ
วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พิษณุ ตุลสุข) ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๙๐ คน ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมระดมความคิดเห็น หาแนวทางผ่อนคลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
วันนี้ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผ่อนคลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้แทน สพฐ. ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ดูแลหลักสูตรสถานศึกษา กว่า ๑๔๐ คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องภานุรังษี เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง ...
[อ่านต่อ]
ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ...
[อ่านต่อ]
เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ประเภทบริหาร ระดับต้น...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
  
 
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th