ภารกิจ เลขาธิการ

สกศ. ทำประชาพิจารณ์ภาคกลาง รับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ ให้เป็นแผนที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์และมาตรการของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในภาคกลาง โดยมีผู้บริหารสำนักพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน ณ โรงแรมราวินทรา บีชรีสอร์ท และสปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี...

อ่านต่อ

สกศ.จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านแผนการศึกษาแห่งชาติ นำเสนอร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ หลังจากนั้น นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ในฐานะประธานอนุกรรมการเครือข่ายจัดทำแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจำภาคเหนือ นำเสนอสภาพบริบทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นภาคเหนือด้านการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. ดึงภาคีเครือข่ายจัดสมัชชาการศึกษาระดับชาติ หวังช่วยแก้วิกฤตการศึกษา
วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิด เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษาระดับชาติ มี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง เครือข่ายและสมัชชาการศึกษา : ผ่าทางตันการศึกษาไทย โดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือฯ ผู้แทนจังหวัดที่จัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัด กลุ่มประชาชน/ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องปิ่นมณฑล โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สกศ. จัดอบรมเทคนิคการจัดทำคำสั่งและประกาศราชการ พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการและลูกจ้าง
วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำคำสั่งและประกาศราชการ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ....

อ่านต่อ

สกศ.ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการตามพระราชดำริ โดยมี ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย เป็นประธานเปิดการประชุม มีนางสาวพุฒิเสาร์ อัคคะพู รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สกศ.) กล่าวรายงานการดำเนินงาน วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องปิ่นมณฑล ชั้น ๒ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สวพ. ประชุมกรอบทิศทางและโจทย์วิจัยทางการศึกษาของประเทศ
วันนี้ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (นายวีระ พลอยครบุรี) ประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบทิศทางและโจทย์วิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก และข้าราชการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการวิจัยด้านการศึกษานำไปวางกรอบทิศทางการดำเนินงานต่อไป...

อ่านต่อ

สกศ. หาแนวทางยกระดับคุณภาพผู้เรียนปอเนาะในภาคใต้
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาบันปอเนาะในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี ดร. รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง นายประเสริฐ แก้วเพชร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดร. พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ประเภทบริหาร ระดับต้น

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ...

อ่านต่อ
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนความคิดเห็น และมองอนาคตสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาผู้เรียนและชุมชนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ปิ่นมณฑล โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖๑๗,๒๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...
[อ่านต่อ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ ๓๖...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th