ภารกิจ เลขาธิการ

รมช. ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓
วันนี้ (๒ กันยายน ๒๕๕๘) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

สกศ. ผนึกกำลัง มจธ. เตรียมงานประชุมโต๊ะกลมไทย - สหรัฐ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๕๘) รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย - สหรัฐ ด้านการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สกศ. ครั้งที่ ๑๒
วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) นางสุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

ถอดเทปสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น ความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐ
สรุปการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง ความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Managerial Skills
วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๕๘) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Managerial Skills ของผู้บริหารระดับกลาง ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๕๘) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พิษณุ ตุลสุข) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ. ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้แทน กศน. ครู อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๕๘) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พิษณุ ตุลสุข) รองประธานอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี โดยมีนายวิชัย ตันติกุลานันท์ เป็นประธานการประชุม...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมจัดทำมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล
วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พิษณุ ตุลสุข) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานควบคุม กำกับดูแล การใช้พลังงานภาครัฐ โดยมีผู้แทนจากสำนักฯ ต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุม The 2nd Meeting of Southeast Asia-China Education Research Network ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองกุ้ยหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุม The 2nd Meeting of Southeast Asia-China Education Research Network ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองกุ้ยหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ...

อ่านต่อ
ผลประชุมองค์กรหลัก : การบูรณาการทางการศึกษาระดับจังหวัด

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในประเด็นการบูรณาการทางการศึกษาระดับจังหวัด และการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง ...
[อ่านต่อ]
ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ด้วย ก.พ. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ...
[อ่านต่อ]
เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
  

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .
 
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th