ข่าว สกศ.

สกศ. ประชุมอนุฯ กฎหมายการศึกษา นัด ๓
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กทม. โดยมี นายวิชัย ตันติกุลานันท์ ประธานอนุกรรมการ และ นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการศึกษาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. .......

อ่านต่อ

อนุฯ ปฏิรูปกฎหมาย ประชุมพิจารณาฐานะของโรงเรียนนิติบุคคล ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ พ.ศ. ....
วันนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานการประชุม รวมทั้งอนุกรรมการฯ อาทิ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ. ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการฯ ณ โรงแรมรอยัลปรินเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ...

อ่านต่อ

เลขาธิการ สกศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำโครงการคุรุทายาท (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๒)
วันนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือรายละเอียดการจัดทำโครงการคุรุทายาท (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๒) ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สกศ. ซึ่งสืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ มีความเห็นให้ทบทวนรายละเอียดเรื่องจำนวนการผลิตครู อัตราการบรรจุ (การประกันการมีงานทำ) และงบประมาณให้มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น...

อ่านต่อ

ถอดเทปสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การดำเนินงานโครงการคุรุทายาท
สรุปการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การดำเนินงานโครงการคุรุทายาท วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา แถลงข่าวแนวทางขับเคลื่อนโครงการ “คุรุทายาท”
วันนี้ (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ “คุรุทายาท” โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกประเภท อาทิ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก สยามรัฐ ไทยโพสต์ ASTV-ผู้จัดการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุศึกษา สถานี ETV ช่อง ๓ ช่อง NBT ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง ...
[อ่านต่อ]
ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ประเภทบริหาร ระดับต้น...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการปกครอง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .


ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th