ภารกิจ เลขาธิการ

รมช. ศธ. เปิดงานตลาดนัดวิจัย ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสู่การพัฒนาเด็กไทย
วันนี้ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมตลาดนัดวิจัย “สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ

สกศ. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู นัดสุดท้าย
วันนี้ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จ.เชียงใหม่ ...

อ่านต่อ

สกศ. แถลงข่าวโครงการเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ตลอดปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานแถลงข่าวโครงการ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และอดีตเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์สำคัญ เทิดเกียรติภูมิเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สกศ. เริ่มขับเคลื่อนการเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก
วันนี้ (๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)...

อ่านต่อ

สกศ. ปรับปรุงและจัดทำเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐ – ๕ ปี (๔ เล่ม)
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงและจัดทำเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐ – ๕ ปี (๔ เล่ม) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี นางสายสุรี จุติกุล เป็นประธาน...

อ่านต่อ

สกศ. จัดประชุมสัมมนา International Seminar on “Construction Guidelines for Standards and Competency Framework of Early Childhood Education”
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีเปิด และกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม The International Seminar on “Construction Guidelines for Standards and Competency Framework of Early Childhood Education” ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...

อ่านต่อ

สกศ. ถกแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล นัดที่ ๒
วันนี้ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครู และสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรม ที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" ความประสงค์จะสอบราคา จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรมที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖๑๗,๒๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th

دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google