ภารกิจ เลขาธิการ

สกศ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมบันทึกเทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสนทนาบันทึกเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น “อนาคตใหม่ครูไทยเพื่อเด็กไทย” ณ อาคารออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี...

อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรณา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลัก เข้าร่วมพิธี ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)
สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา สถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ประเด็นเรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. โดย ผอ.วีระ พลอยครบุรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

สกศ. ระดมพลพิจารณา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาตินัดสุดท้าย เตรียมนำเสนอ รมว. ศธ.
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณายุทธศาสตร์ / มาตรการของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สกศ. ...

อ่านต่อ

สกศ. เตรียมจัดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล)
เมื่อวันที่ ( ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มาลากุล) ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมส่วนกลาง ชั้น ๕ อาคาร ๒ สกศ. เพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้แก่ การจัดพิมพ์ประวัติและผลงานของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี การจัดทำจดหมายเหตุ การจัดประกวดเรียงความ และการจัดทำสารคดีเทิดเกียรติคุณ...

อ่านต่อ

สกศ.ระดมความคิดปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิด ร่าง แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... โดยมี นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายเรื่อง การพัฒนาและจัดทำ ร่าง แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... และนางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา

คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครู และสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๑๕ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรม ที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" ความประสงค์จะสอบราคา จ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรมที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๖๑๗,๒๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
ประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเชื่อมต่อและบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th

دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google