style2
เปลี่ยนการแสดงผล

Web Poll

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มากน้อยเพียงใด?

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์