style2
เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด

สอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามแนวกิจกรรม ที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์