style2
เปลี่ยนการแสดงผล

ราคากลาง

ราคากลาง

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้น

การเช่าใช้งาน Firewall

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "บันทึกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย"

การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โครงการจดหมายข่าวสภาการศึกษา (OEC Newsletter)

โครงการบริการสืบค้นข่าวสารการศึกษา รูปแบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์

จ้างเอกชนจัดอาหารสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จิพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ชั้นนอกที่เป็นพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ประจำปี 2561

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย

โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์