การจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการออกแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการออกแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการออกแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ...

จัดโครงการพัฒนาการการปฏิบัติการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการถ่ายภาพ ผลิตและตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย และเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางอินเทอร์เน็ต
จัดโครงการพัฒนาการการปฏิบัติการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการถ่ายภาพ ผลิตและตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย และเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางอินเทอร์เน็ต

จัดโครงการพัฒนาการการปฏิบัติการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการถ่ายภาพ ผลิตและตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย และเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางอินเทอร์เน็ต ...

จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574
จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574

จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ...

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ ...

โครงการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมทางการศึกษาไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 7 สะเต็มศึกษาและวัฒนธรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21
โครงการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมทางการศึกษาไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 7 สะเต็มศึกษาและวัฒนธรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมทางการศึกษาไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 7 สะเต็มศึกษาและวัฒนธรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21 ...

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ ...

โครงการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
โครงการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

โครงการวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ ...

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษษและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษษและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษษและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ ...

จัดพิมพ์หนังสือ
จัดพิมพ์หนังสือ "ราชนาวี" กับการจัดการศึกษา

จัดพิมพ์หนังสือ "ราชนาวี" กับการจัดการศึกษา ...