ขอเชิญบุคคลทั่วไป องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมเสนอชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็น ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙
ขอเชิญบุคคลทั่วไป องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็น ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญบุคคลทั่วไป องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็น ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 16 เมษายน 2561 ...

ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ได้เลือกกันเองให้เหลือองค์กรละหนึ่งคนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภาการศึกษา ...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน  เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา ...

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ...

ประกาศ รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา
ประกาศ รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา

ประกาศ รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา ...

ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เพิ่มเติม)
ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เพิ่มเติม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความสามารถพิเศษ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ...

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ ปาฐกถา 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ตอน จรรยาแพทย์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ ปาฐกถา 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ตอน จรรยาแพทย์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ ปาฐกถา 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ตอน จรรยาแพทย์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา  ด้านดนตรีและศิลปะ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ ...

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ศกส.) ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครและขยายเวลารับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมโครงการ TSA Camp นั้น บัดนี้ สกศ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ ...

สกศ. ขยายเวลาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘
สกศ. ขยายเวลาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

สกศ. ขยายเวลาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ...