style4
เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาเสนอชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙

ขอเชิญบุคคลทั่วไป องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็น ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙

ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ

ประกาศ รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เพิ่มเติม)

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ ปาฐกถา 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ตอน จรรยาแพทย์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

ภารกิจ สกศ.

โครงการนำร่องการพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

สกศ. เสริมความพร้อมข้าราชการ จัดประชุมให้ความรู้ “รู้เท่าทันดิจิทัล ห่างไกลภัยไซเบอร์”

สื่อสิ่งพิมพ์