ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ...

ประกาศ รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา
ประกาศ รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา

ประกาศ รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา ...

ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เพิ่มเติม)
ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เพิ่มเติม)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความสามารถพิเศษ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ...

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ ปาฐกถา 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ตอน จรรยาแพทย์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ ปาฐกถา 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ตอน จรรยาแพทย์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ ปาฐกถา 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ตอน จรรยาแพทย์ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา  ด้านดนตรีและศิลปะ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ ...

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ศกส.) ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครและขยายเวลารับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมโครงการ TSA Camp นั้น บัดนี้ สกศ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ ๑ ...

สกศ. ขยายเวลาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘
สกศ. ขยายเวลาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

สกศ. ขยายเวลาสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ...

ขยายเวลา รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านกีฬา  และด้านดนตรีและศิลปะ
ขยายเวลา รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ

ขยายเวลา รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) ...

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 2559 - 2564 สกศ.
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 2559 - 2564 สกศ.

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 2559 - 2564 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...

โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ  (Talented Science, Sport,  Music, and Art Youth Camp)
โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Sport, Music, and Art Youth Camp)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีแนวทางที่จะพัฒนาอัจฉริยภาพของเยาวชนผู้มีศักยภาพสูงและผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา และศิลปะ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเฉพาะด้านของเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพสูงที่สุดและเป็นคลังสมองของประเทศในอนาคต ...