style2
เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวปฎิทินกิจกรรม

ข่าวปฎิทินกิจกรรม

แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ @ เชียงราย

แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ @ มหาสารคาม

แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ @ ระยอง

OEC Forum ครั้งที่ 19

OEC Forum ครั้งที่ 18

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

OEC Forum ครั้งที่ 17

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

วันสถาปนา ครบรอบ ๕๕ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์