จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


                สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการโครงการรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษา และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ วันประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

             ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ได้ที่ กลุ่มบริหารการคลัง ชั้น ๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ  โดยข้อเสนอทุกซองจะต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเขียนชื่อโครงการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.onec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๒ ในวันและเวลาราชการ
             กำหนดการยื่นข้อเสนอ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             กำหนดการเปิดซองข้อเสนอ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑