แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
             แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
             ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

Back Page