สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง  สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการดำเนินงานผู้เสนอราคา (รายละเอียดปรากฏดังแนบ) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานนี้
                ๒. เป็นนิติบุคคล และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบปฏิบัติการและการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการใน platform ของ Microsoft Windows Server และ Linux Server ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัย เช่น Zabbix Network Monitoring ระบบ Kaspersky Antivirus Security เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานฯ ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและระบบดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะต้องมีบุคลากรที่มีประกาศนียบัตรรับรองความเชี่ยวชาญ
                ๓. ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก โดยจะต้องเป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งพนักงานประจำของบริษัทของผู้รับจ้าง ไม่ใช่เป็นการจ้างงานต่อไปยังบริษัทอื่นในลักษณะรับช่วงต่อ
                ๔. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ              
                ๕. ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
                ๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                ๗. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๘. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

             กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศสอบราคา  ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป


             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ อาคาร ๑ ชั้น ๔  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.onec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๔๐๒ และ ๑๓๓๑ ในวันและเวลาราชการ

               

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐