เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

 

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา             ตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยวิธีสอบราคา และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น

             เนื่องจาก ตามวันและเวลาดังกล่าวคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาติดราชการ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคาในวันและเวลาดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาเป็น วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
           

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 
 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการ ได้ที่นี่