สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวงเงิน 1,380,000 บาท  
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
             ๑. เป็นคณะบุคคล หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดสำนักงาน
             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
             ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๕. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
             6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
             7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินห้าพันบาทถ้วน คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


             กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ และ

             กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2668 7123 ต่อ 1420 ในวันและ เวลาราชการเท่านั้น

             การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิ ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการด้วย

 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่ 4  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

 
 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการ ได้ที่นี่

Back Page